หน้าหลัก > สาระน่ารู้ > วันสำคัญทางศาสนาพุทธ
วันสำคัญทางศาสนาพุทธ
Images/Blog/StpcIUop-blog-1.jpg
เขียนโดย admin เมื่อ Thu 11 Oct, 2018
Like

วันสำคัญทางศาสนา คือวันที่มีสิ่งสำคัญเกิดขึ้นในศาสนานั่นเอง ในที่นี้เราจะขอกล่าวถึงเฉพาะพระพุทธศานาอย่างเดียวก่อนนะครับ วันสำคัญทางพุทธศาสนา มีดังนี้

วันมาฆบูชา
วันมาฆบูชา  หมายถึง การบูชา ในวันเพ็ญเดือน ๓ เนื่องในโอกาสคล้าย วันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ 

วันวิสาขบูชา
วันวิสาขบูชา หรือ วันเพ็ญเดือน ๖ นับเป็นวันที่สำคัญที่สุดในพระพุทธศาสนา เพราะเป็นวันคล้ายวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญของพระพุทธศาสนามากถึง 3 เหตุการณ์ คือ วันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

วันอัฏฐมีบูชา
วันอัฏฐมีบูชา คือวันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  ( หลัง เสด็จดับขันธปรินิพพาน ได้ ๘ วัน) ตรงกับวันแรม ๘ ค่ำ เดือน วิสาขะ  ( เดือน ๖ ของไทย)

วันอาสาฬหบูชา
วันอาสาฬหบูชา ได้รับการยกย่องเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องจากเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นเมื่อ ๔๕ ปี ก่อน พุทธศักราช   ในวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ คือวันอาสาฬหปุรณมีดิถี หรือวันเพ็ญเดือนอาสาฬหะ ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เมือง พาราณสี แคว้นมคธ  

วันเข้าพรรษา
วันเข้าพรรษา เป็น วันสำคัญในพุทธศาสนา วันหนึ่ง ที่ พระสงฆ์ เถรวาท จะอธิษฐานว่าจะพักประจำอยู่ ณ ที่ใดที่หนึ่ง ตลอดระยะเวลาฤดูฝนที่มีกำหนดเป็นระยะเวลา ๓ เดือน ตามที่ พระธรรมวินัย บัญญัติไว้ โดยไม่ไปค้างแรมที่อื่น

วันออกพรรษา
วันออกพรรษา   หรือ   วันปวารณาออกพรรษา   เป็น วันสำคัญ ทาง พุทธศาสนา วันหนึ่งในประเทศไทย เนื่องจากเป็นวันสิ้นสุด ระยะเวลาจำพรรษา ๓ เดือน ของพระสงฆ์ เถรวาท  

วันธรรมสวนะ
วันธรรมสวนะ นอกจากวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาดังกล่าวแล้ว ยังมี วันธรรมสวนะ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “ วันพระ” โดยนับ. วันขึ้น ๘ ค่ำ. แรม ๘ ค่ำ. วันขึ้น ๑๕ ค่ำ (วันเพ็ญ).

ขอขอบคุณแหล่งความรู้ดีๆ จาก http://www.watpamahachai.net/Buddha/Buddha1.htm

หมวดหมู่
ประเภทบทความ
บทความรายเดือน